Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 290917890, Vydūno g. 15, LT-74119 Jurbarkas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2015 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2015 m. birželio 30 d. Nr. D2-108
(data)
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos organizavimas
(programos pavadinimas)
Kodas
Ministerijos/Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos 290917890
Programos 07.01.01.01.
Finansavimo šaltinio 33
Valstybės funkcijos 09 02 02 01
(eurais, ct)
      Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai Panaudoti asignavimai
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr. metams ataskaitiniam laikotarpiui kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu  
1 2 3 4 5 6 7
2           IŠLAIDOS 1 1.780,00 640,00 456,03 456,03
2 1         Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2        
2 1 1       Darbo užmokestis 3        
2 1 1 1     Darbo užmokestis 4        
2 1 1 1 1   Darbo užmokestis 5        
2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 6        
2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra 7        
2 1 2       Socialinio draudimo įmokos 8        
2 1 2 1     Socialinio draudimo įmokos  9        
2 1 2 1 1   Socialinio draudimo įmokos  10        
2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 11        
2 2         Prekių ir paslaugų naudojimas 12 1.780,00 640,00 456,03 456,03
2 2 1       Prekių ir paslaugų naudojimas 13 1.780,00 640,00 456,03 456,03
2 2 1 1     Prekių ir paslaugų naudojimas 14 1.780,00 640,00 456,03 456,03
2 2 1 1 1   Prekių ir paslaugų naudojimas 15 1.780,00 640,00 456,03 456,03
2 2 1 1 1 1 Mityba 16        
2 2 1 1 1 2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 17        
2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 18        
2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 19        
2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė 20        
2 2 1 1 1 8 Spaudiniai 21        
2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 22 1.500,00 500,00 456,03 456,03
2 2 1 1 1 11 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 23        
2 2 1 1 1 12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 24        
2 2 1 1 1 14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) 25        
2 2 1 1 1 15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 26        
2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 27        
2 2 1 1 1 17 Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams 28        
2 2 1 1 1 18 Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas 29        
2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 30        
2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 31 280,00 140,00    
2 3         Turto išlaidos 32        
2 3 1       Palūkanos 33        
2 3 1 1     Nerezidentams 34        
2 3 1 1 1   Nerezidentams 35        
2 3 1 1 1 1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 36        
2 3 1 1 1 2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 37        
2 3 1 1 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 38        
2 3 1 2     Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) 39        
2 3 1 2 1   Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)  40        
2 3 1 2 1 1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 41        
2 3 1 2 1 2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 42        
2 3 1 2 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 43        
2 3 1 3     Kitiems valdymo lygiams 44        
2 3 1 3 1   Kitiems valdymo lygiams  45        
2 3 1 3 1 1 Valstybės biudžetui 46        
2 3 1 3 1 2 Savivaldybių biudžetams 47        
2 3 1 3 1 3 Nebiudžetiniams fondams 48        
2 3 2       Nuoma 49        
2 3 2 1     Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą  50        
2 3 2 1 1   Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą  51        
2 3 2 1 1 1 Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą 52        
2 4         Subsidijos 53        
2 4 1       Subsidijos iš biudžeto lėšų 54        
2 4 1 1     Subsidijos iš biudžeto lėšų 55        
2 4 1 1 1   Subsidijos iš biudžeto lėšų 56        
2 4 1 1 1 1 Subsidijos importui 57        
2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams 58        
2 4 1 1 1 3 Subsidijos gamybai 59        
2 5         Dotacijos 60        
2 5 1       Dotacijos užsienio valstybėms 61        
2 5 1 1     Dotacijos užsienio valstybėms  62        
2 5 1 1 1   Dotacijos užsienio valstybėms  63        
2 5 1 1 1 1 Einamiesiems tikslams 64        
2 5 1 1 1 2 Kapitalui formuoti 65        
2 5 2       Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 66        
2 5 2 1     Dotacijos tarptautinėms organizacijoms  67        
2 5 2 1 1   Dotacijos tarptautinėms organizacijoms  68        
2 5 2 1 1 1 Einamiesiems tikslams 69        
2 5 2 1 1 2 Kapitalui formuoti 70        
2 5 3       Dotacijos kitiems valdymo lygiams 71        
2 5 3 1     Dotacijos kitiems valdymo lygiams 72        
2 5 3 1 1   Dotacijos kitiems valdymo lygiams 73        
2 5 3 1 1 1 Einamiesiems tikslams 74        
2 5 3 1 1 2 Kapitalui formuoti 75        
2 6         Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą 76        
2 6 1       Tradiciniai nuosavi ištekliai 77        
2 6 1 1     Tradiciniai nuosavi ištekliai  78        
2 6 1 1 1   Tradiciniai nuosavi ištekliai  79        
2 6 1 1 1 1 Muitai 80        
2 6 1 1 1 2 Cukraus sektoriaus mokesčiai 81        
2 6 2       PVM nuosavi ištekliai 82        
2 6 2 1     PVM nuosavi ištekliai  83        
2 6 2 1 1   PVM nuosavi ištekliai  84        
2 6 2 1 1 1 PVM nuosavi ištekliai 85        
2 6 3       Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  86        
2 6 3 1     Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  87        
2 6 3 1 1   Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  88        
2 6 3 1 1 1 Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  89        
2 6 4       Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 90        
2 6 4 1     Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 91        
2 6 4 1 1   Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 92        
2 6 4 1 1 1 Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 93        
2 6 5       Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 94        
2 6 5 1     Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai  95        
2 6 5 1 1   Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai  96        
2 6 5 1 1 1 Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 97        
2 7         Socialinės išmokos (pašalpos) 98        
2 7 1       Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 99        
2 7 1 1     Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 100        
2 7 1 1 1   Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 101        
2 7 1 1 1 1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 102        
2 7 1 1 1 2 Socialinio draudimo išmokos natūra 103        
2 7 2       Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) 104        
2 7 2 1     Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)  105        
2 7 2 1 1   Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)  106        
2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 107        
2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra 108        
2 7 3       Darbdavių socialinė parama 109        
2 7 3 1     Darbdavių socialinė parama  110        
2 7 3 1 1   Darbdavių socialinė parama  111        
2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 112        
2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra 113        
2 8         Kitos išlaidos 114        
2 8 1       Kitos išlaidos 115        
2 8 1 1     Einamiesiems tikslams 116        
2 8 1 1 1   Einamiesiems tikslams  117        
2 8 1 1 1 1 Stipendijoms 118        
2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams 119        
2 8 1 2     Kapitalui formuoti 120        
2 8 1 2 1   Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 121        
2 8 1 2 1 1 Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 122        
2 9         Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos 123        
2 9 1       Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) 124        
2 9 1 1     Subsidijos 125        
2 9 1 1 1   Subsidijos 126        
2 9 1 1 1 1 Subsidijos 127        
2 9 2       Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos 128        
2 9 2 1     Einamiesiems tikslams 129        
2 9 2 1 1   Einamiesiems tikslams 130        
2 9 2 1 1 1 Einamiesiems tikslams savivaldybėms 131        
2 9 2 1 1 2 Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams 132        
2 9 2 1 1 3 Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui 133        
2 9 2 2     Kapitalui formuoti 134        
2 9 2 2 1   Investicijos 135        
2 9 2 2 1 1 Investicijos, skirtos savivaldybėms 136        
2 9 2 2 1 2 Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 137        
2 9 2 2 1 3 Investicijos ne valdžios sektoriui 138        
3           SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 139        
3 1         Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140        
3 1 1       Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 141        
3 1 1 1     Žemė 142        
3 1 1 1 1   Žemė  143        
3 1 1 1 1 1 Žemė 144        
3 1 1 2     Pastatai ir statiniai 145        
3 1 1 2 1   Pastatai ir statiniai  146        
3 1 1 2 1 1 Gyvenamieji namai 147        
3 1 1 2 1 2 Negyvenamieji pastatai 148        
3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 149        
3 1 1 3     Mašinos ir įrenginiai 150        
3 1 1 3 1   Mašinos ir įrenginiai  151        
3 1 1 3 1 1 Transporto priemonės 152        
3 1 1 3 1 2 Kitos mašinos ir įrenginiai 153        
3 1 1 3 1 3 Ginklai ir karinė įranga 154        
3 1 1 4     Vertybės 155        
3 1 1 4 1   Vertybės  156        
3 1 1 4 1 1 Muziejinės vertybės 157        
3 1 1 4 1 2 Antikvariniai ir kiti meno kūriniai 158        
3 1 1 4 1 3 Kitos vertybės 159        
3 1 1 5     Kitas ilgalaikis materialusis turtas 160        
3 1 1 5 1   Kitas ilgalaikis materialusis turtas 161        
3 1 1 5 1 1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 162        
3 1 2       Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 163        
3 1 2 1     Nematerialusis turtas 164        
3 1 2 1 1   Nematerialusis turtas 165        
3 1 2 1 1 1 Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai 166        
3 1 2 1 1 2 Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos 167        
3 1 2 1 1 3 Patentai 168        
3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūriniai 169        
3 1 2 1 1 5 Kitas nematerialusis turtas 170        
3 1 3       Atsargų kūrimas ir įsigijimas 171        
3 1 3 1     Strateginės ir neliečiamosios atsargos 172        
3 1 3 1 1   Strateginės ir neliečiamosios atsargos 173        
3 1 3 1 1 1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 174        
3 1 3 2     Kitos atsargos 175        
3 1 3 2 1   Kitos atsargos 176        
3 1 3 2 1 1 Žaliavos ir medžiagos 177        
3 1 3 2 1 2 Nebaigta gamyba 178        
3 1 3 2 1 3 Pagaminta produkcija 179        
3 1 3 2 1 4 Pirktos prekės, skirtos parduoti 180        
3 1 3 2 1 5 Karinės atsargos 181        
3 1 4       Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 182        
3 1 4 1     Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu  183        
3 1 4 1 1   Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu  184        
3 1 4 1 1 1 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 185        
3 1 5       Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 186        
3 1 5 1     Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 187        
3 1 5 1 1   Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 188        
3 1 5 1 1 1 Žemės gelmių ištekliai 189        
3 1 5 1 1 2 Gyvuliai ir kiti gyvūnai 190        
3 1 5 1 1 3 Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai 191        
3 2         Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) 192        
3 2 1       Vidaus 193        
3 2 1 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) 194        
3 2 1 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)  195        
3 2 1 1 1 1 Grynieji pinigai 196        
3 2 1 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 197        
3 2 1 1 1 3 Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 198        
3 2 1 1 1 4 Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 199        
3 2 1 2     Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 200        
3 2 1 2 1   Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas  201        
3 2 1 2 1 1 Trumpalaikiai 202        
3 2 1 2 1 2 Ilgalaikiai 203        
3 2 1 3     Išvestinės finansinės priemonės 204        
3 2 1 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  205        
3 2 1 3 1 1 Trumpalaikės 206        
3 2 1 3 1 2 Ilgalaikės 207        
3 2 1 4     Paskolos (suteiktos) 208        
3 2 1 4 1   Paskolos (suteiktos) 209        
3 2 1 4 1 1 Trumpalaikės 210        
3 2 1 4 1 2 Ilgalaikės 211        
3 2 1 5     Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 212        
3 2 1 5 1   Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 213        
3 2 1 5 1 1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 214        
3 2 1 6     Draudimo techniniai atidėjiniai 215        
3 2 1 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  216        
3 2 1 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai 217        
3 2 1 7     Kitos mokėtinos sumos 218        
3 2 1 7 1   Kitos mokėtinos sumos  219        
3 2 1 7 1 1 Trumpalaikės 220        
3 2 1 7 1 2 Ilgalaikės 221        
3 2 2       Užsienio 222        
3 2 2 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) 223        
3 2 2 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)  224        
3 2 2 1 1 1 Grynieji pinigai 225        
3 2 2 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 226        
3 2 2 1 1 3 Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 227        
3 2 2 1 1 4 Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 228        
3 2 2 2     Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas 229        
3 2 2 2 1   Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas  230        
3 2 2 2 1 1 Trumpalaikiai 231        
3 2 2 2 1 2 Ilgalaikiai 232        
3 2 2 3     Išvestinės finansinės priemonės 233        
3 2 2 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  234        
3 2 2 3 1 1 Trumpalaikės 235        
3 2 2 3 1 2 Ilgalaikės 236        
3 2 2 4     Paskolos (suteiktos) 237        
3 2 2 4 1   Paskolos (suteiktos) 238        
3 2 2 4 1 1 Trumpalaikės 239        
3 2 2 4 1 2 Ilgalaikės 240        
3 2 2 5     Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 241        
3 2 2 5 1   Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 242        
3 2 2 5 1 1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 243        
3 2 2 6     Draudimo techniniai atidėjiniai 244        
3 2 2 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  245        
3 2 2 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai 246        
3 2 2 7     Kitos mokėtinos sumos 247        
3 2 2 7 1   Kitos mokėtinos sumos  248        
3 2 2 7 1 1 Trumpalaikės 249        
3 2 2 7 1 2 Ilgalaikės 250        
3 3         Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 251        
3 3 1       Vidaus 252        
3 3 1 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta) 253        
3 3 1 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)  254        
3 3 1 1 1 1 Grynieji pinigai 255        
3 3 1 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 256        
3 3 1 1 1 3 Kiti indėliai (pinigai bankuose) 257        
3 3 1 2     Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 258        
3 3 1 2 1   Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas  259        
3 3 1 2 1 1 Trumpalaikiai 260        
3 3 1 2 1 2 Ilgalaikiai 261        
3 3 1 3     Išvestinės finansinės priemonės 262        
3 3 1 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  263        
3 3 1 3 1 1 Trumpalaikės 264        
3 3 1 3 1 2 Ilgalaikės 265        
3 3 1 4     Paskolos (grąžintinos) 266        
3 3 1 4 1   Paskolos (grąžintinos) 267        
3 3 1 4 1 1 Trumpalaikės 268        
3 3 1 4 1 2 Ilgalaikės 269        
3 3 1 5     Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 270        
3 3 1 5 1   Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 271        
3 3 1 5 1 1 Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 272        
3 3 1 6     Draudimo techniniai atidėjiniai 273        
3 3 1 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  274        
3 3 1 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai 275        
3 3 1 7     Kitos mokėtinos sumos 276        
3 3 1 7 1   Kitos mokėtinos sumos  277        
3 3 1 7 1 1 Trumpalaikės 278        
3 3 1 7 1 2 Ilgalaikės 279        
3 3 2       Užsienio 280        
3 3 2 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) 281        
3 3 2 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)  282        
3 3 2 1 1 1 Grynieji pinigai 283        
3 3 2 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 284        
3 3 2 1 1 3 Kiti indėliai (pinigai bankuose) 285        
3 3 2 2     Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas 286        
3 3 2 2 1   Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas  287        
3 3 2 2 1 1 Trumpalaikiai 288        
3 3 2 2 1 2 Ilgalaikiai 289        
3 3 2 3     Išvestinės finansinės priemonės 290        
3 3 2 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  291        
3 3 2 3 1 1 Trumpalaikės 292        
3 3 2 3 1 2 Ilgalaikės 293        
3 3 2 4     Paskolos (grąžintinos) 294        
3 3 2 4 1   Paskolos (grąžintinos) 295        
3 3 2 4 1 1 Trumpalaikės 296        
3 3 2 4 1 2 Ilgalaikės 297        
3 3 2 5     Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 298        
3 3 2 5 1   Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 299        
3 3 2 5 1 1 Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 300        
3 3 2 6     Draudimo techniniai atidėjiniai 301        
3 3 2 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  302        
3 3 2 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai 303        
3 3 2 7     Kitos mokėtinos sumos 304        
3 3 2 7 1   Kitos mokėtinos sumos  305        
3 3 2 7 1 1 Kitos mokėtinos sumos 306        
            IŠ VISO 307 1.780,00 640,00 456,03 456,03
Direktoraus pavaduotoja laikinai vaduojanti direktorių Irena Giedraitienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė Edita Endriukaitienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)