20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      3 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikimo aukštesniojo lygio
 finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eil. Nr. Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo sumos (gautos)    Finansavimo sumų pergrupavimas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams  Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai  Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos (grąžintos) Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Iš valstybės biudžeto:                     
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti                    
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                    
2. Iš savivaldybės biudžeto:                     
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti                    
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                    
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:                    
 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti                    
 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                    
4. Iš kitų šaltinių:                    
 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti                    
 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                    
5. Iš viso finansavimo sumų