Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
        (Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K- 407 redakcija)
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJA, 290917890, VYDŪNO G. 15, JURBARKAS
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2015 M. KOVO MĖN 31 D.  
KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2015-04-10    Nr. D2-56
                                                                      (data)
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos organizavimas
(programos pavadinimas)
Kodas
                    Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos  
  Programos   07.01.01.01
Finansavimo šaltinio         151
Valstybės funkcijos 09 06 01 01
                    (eurais, ct)
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Panaudoti asignavimai
 metams  ataskaitiniam laikotarpiui
1 2 3 4 5 6 7
2           IŠLAIDOS 1 68100,00 14000,00 13741,79 13741,79
2 1         Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  2        
2 1 1       Darbo užmokestis 3        
2 1 1 1     Darbo užmokestis 4        
2 1 1 1 1   Darbo užmokestis  5        
2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  6        
2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra 7        
2 1 2       Socialinio draudimo įmokos  8        
2 1 2 1     Socialinio draudimo įmokos  9        
2 1 2 1 1   Socialinio draudimo įmokos  10        
2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  11        
2 2         Prekių ir paslaugų naudojimas 12        
2 2 1       Prekių ir paslaugų naudojimas 13        
2 2 1 1     Prekių ir paslaugų naudojimas 14        
2 2 1 1 1   Prekių ir paslaugų naudojimas 15        
2 2 1 1 1 1 Mityba  16        
2 2 1 1 1 2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)  17        
2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 18        
2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 19        
2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė  20        
2 2 1 1 1 8 Spaudiniai  21        
2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 22        
2 2 1 1 1 11 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 23        
1 2 3 4 5 6 7
2 2 1 1 1 12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis  24        
2 2 1 1 1 14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) 25        
2 2 1 1 1 15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas  26        
2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 27        
2 2 1 1 1 17 Apmokėjimas  ekspertams ir konsultantams  28        
2 2 1 1 1 18 Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas 29        
2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 30        
2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 31        
2 3         Turto išlaidos 32        
2 3 1       Palūkanos  33        
2 3 1 1     Nerezidentams 34        
2 3 1 1 1   Nerezidentams 35        
2 3 1 1 1 1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 36        
2 3 1 1 1 2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 37        
2 3 1 1 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos  38        
2 3 1 2     Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)  39        
2 3 1 2 1   Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)  40        
2 3 1 2 1 1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 41        
2 3 1 2 1 2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 42        
2 3 1 2 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos  43        
2 3 1 3     Kitiems valdymo lygiams  44        
2 3 1 3 1   Kitiems valdymo lygiams  45        
2 3 1 3 1 1 Valstybės biudžetui 46        
2 3 1 3 1 2 Savivaldybių biudžetams 47        
2 3 1 3 1 3 Nebiudžetiniams fondams 48        
2 3 2       Nuoma  49        
2 3 2 1     Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą  50        
2 3 2 1 1   Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą  51        
2 3 2 1 1 1 Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą  52        
2 4         Subsidijos  53        
2 4 1       Subsidijos iš biudžeto lėšų 54        
2 4 1 1     Subsidijos iš biudžeto lėšų 55        
2 4 1 1 1   Subsidijos iš biudžeto lėšų 56        
2 4 1 1 1 1 Subsidijos importui 57        
1 2 3 4 5 6 7
2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams 58        
2 4 1 1 1 3 Subsidijos gamybai 59        
2 5         Dotacijos  60        
2 5 1       Dotacijos užsienio valstybėms  61        
2 5 1 1     Dotacijos užsienio valstybėms  62        
2 5 1 1 1   Dotacijos užsienio valstybėms  63        
2 5 1 1 1 1 Einamiesiems tikslams 64        
2 5 1 1 1 2 Kapitalui formuoti 65        
2 5 2       Dotacijos tarptautinėms organizacijoms  66        
2 5 2 1     Dotacijos tarptautinėms organizacijoms  67        
2 5 2 1 1   Dotacijos tarptautinėms organizacijoms  68        
2 5 2 1 1 1 Einamiesiems tikslams 69        
2 5 2 1 1 2 Kapitalui formuoti 70        
2 5 3       Dotacijos kitiems valdymo lygiams 71        
2 5 3 1     Dotacijos kitiems valdymo lygiams 72        
2 5 3 1 1   Dotacijos kitiems valdymo lygiams 73        
2 5 3 1 1 1 Einamiesiems tikslams 74        
2 5 3 1 1 2 Kapitalui formuoti 75        
2 6         Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą  76        
2 6 1     Tradiciniai nuosavi ištekliai  77        
2 6 1 1     Tradiciniai nuosavi ištekliai  78        
2 6 1 1 1   Tradiciniai nuosavi ištekliai  79        
2 6 1 1 1 1 Muitai  80        
2 6 1 1 1 2 Cukraus sektoriaus mokesčiai  81        
2 6 2       PVM nuosavi ištekliai  82        
2 6 2 1     PVM nuosavi ištekliai  83        
2 6 2 1 1   PVM nuosavi ištekliai  84        
2 6 2 1 1 1 PVM nuosavi ištekliai  85        
2 6 3       Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  86        
2 6 3 1     Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  87        
2 6 3 1 1   Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  88        
2 6 3 1 1 1 Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai  89        
2 6 4       Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 90        
2 6 4 1     Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 91        
2 6 4 1 1   Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 92        
2 6 4 1 1 1 Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai 93        
2 6 5       Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai  94        
2 6 5 1     Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai  95        
2 6 5 1 1   Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai  96        
2 6 5 1 1 1 Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai  97        
1 2 3 4 5 6 7
2 7         Socialinės išmokos (pašalpos)  98 68100,00 14000,00 13741,79 13741,79
2 7 1       Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 99        
2 7 1 1     Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 100        
2 7 1 1 1   Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 101        
2 7 1 1 1 1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 102        
2 7 1 1 1 2 Socialinio draudimo išmokos natūra 103        
2 7 2       Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)  104 68100,00 14000,00 13741,79 13741,79
2 7 2 1     Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)  105 68100,00 14000,00 13741,79 13741,79
2 7 2 1 1   Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)  106 68100,00 14000,00 13741,79 13741,79
2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais  107 68100,00 14000,00 13741,79 13741,79
2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra  108        
2 7 3       Darbdavių socialinė parama  109        
2 7 3 1     Darbdavių socialinė parama  110        
2 7 3 1 1   Darbdavių socialinė parama  111        
2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 112        
2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra 113        
2 8         Kitos išlaidos 114        
2 8 1       Kitos išlaidos 115        
2 8 1 1     Einamiesiems tikslams 116        
2 8 1 1 1   Einamiesiems tikslams 117        
2 8 1 1 1 1 Stipendijoms  118        
2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams  119        
2 8 1 2     Kapitalui formuoti 120        
2 8 1 2 1   Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 121        
2 8 1 2 1 1 Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) 122        
2 9         Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos  123        
2 9 1       Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) 124        
2 9 1 1     Subsidijos  125        
2 9 1 1 1   Subsidijos  126        
2 9 1 1 1 1 Subsidijos  127        
2 9 2       Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos  128        
2 9 2 1     Einamiesiems tikslams 129        
2 9 2 1 1   Einamiesiems tikslams 130        
2 9 2 1 1 1 Einamiesiems tikslams savivaldybėms  131        
2 9 2 1 1 2 Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams 132        
2 9 2 1 1 3 Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui  133        
2 9 2 2     Kapitalui formuoti 134        
2 9 2 2 1   Investicijos  135        
2 9 2 2 1 1 Investicijos, skirtos savivaldybėms  136        
1 2 3 4 5 6 7
2 9 2 2 1 2 Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams  137        
2 9 2 2 1 3 Investicijos ne valdžios sektoriui 138        
3           SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 139        
3 1         Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 140        
3 1 1       Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 141        
3 1 1 1     Žemė  142        
3 1 1 1 1   Žemė  143        
3 1 1 1 1 1 Žemė  144        
3 1 1 2     Pastatai ir statiniai  145        
3 1 1 2 1   Pastatai ir statiniai  146        
3 1 1 2 1 1 Gyvenamieji namai 147        
3 1 1 2 1 2 Negyvenamieji pastatai 148        
3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 149        
3 1 1 3     Mašinos ir įrenginiai  150        
3 1 1 3 1   Mašinos ir įrenginiai  151        
3 1 1 3 1 1 Transporto priemonės 152        
3 1 1 3 1 2 Kitos mašinos ir įrenginiai 153        
3 1 1 3 1 3 Ginklai ir karinė įranga 154        
3 1 1 4     Vertybės  155        
3 1 1 4 1   Vertybės  156        
3 1 1 4 1 1 Muziejinės vertybės 157        
3 1 1 4 1 2 Antikvariniai ir kiti meno kūriniai  158        
3 1 1 4 1 3 Kitos vertybės 159        
3 1 1 5     Kitas ilgalaikis materialusis turtas 160        
3 1 1 5 1   Kitas ilgalaikis materialusis turtas 161        
3 1 1 5 1 1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 162        
3 1 2       Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas  163        
3 1 2 1     Nematerialusis turtas 164        
3 1 2 1 1   Nematerialusis turtas 165        
3 1 2 1 1 1 Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai 166        
3 1 2 1 1 2 Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos 167        
3 1 2 1 1 3 Patentai  168        
3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūriniai 169        
3 1 2 1 1 5 Kitas nematerialusis turtas  170        
3 1 3       Atsargų kūrimas ir įsigijimas 171        
3 1 3 1     Strateginės ir neliečiamosios atsargos 172        
3 1 3 1 1   Strateginės ir neliečiamosios atsargos 173        
1 2 3 4 5 6 7
3 1 3 1 1 1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 174        
3 1 3 2     Kitos atsargos 175        
3 1 3 2 1   Kitos atsargos 176        
3 1 3 2 1 1 Žaliavos ir medžiagos  177        
3 1 3 2 1 2 Nebaigta gamyba 178        
3 1 3 2 1 3 Pagaminta produkcija 179        
3 1 3 2 1 4 Pirktos prekės, skirtos parduoti 180        
3 1 3 2 1 5 Karinės atsargos 181        
3 1 4       Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu  182        
3 1 4 1     Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu  183        
3 1 4 1 1   Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu  184        
3 1 4 1 1 1 Ilgalaikio turto įsigijimas  finansinės nuomos (lizingo) būdu  185        
3 1 5       Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 186        
3 1 5 1     Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 187        
3 1 5 1 1   Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 188        
3 1 5 1 1 1 Žemės gelmių ištekliai 189        
3 1 5 1 1 2 Gyvuliai ir kiti gyvūnai 190        
3 1 5 1 1 3 Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai 191        
3 2         Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)  192        
3 2 1       Vidaus  193        
3 2 1 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)  194        
3 2 1 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)  195        
3 2 1 1 1 1 Grynieji pinigai 196        
3 2 1 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 197        
3 2 1 1 1 3 Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 198        
3 2 1 1 1 4 Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 199        
3 2 1 2     Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas  200        
3 2 1 2 1   Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas  201        
3 2 1 2 1 1 Trumpalaikiai  202        
3 2 1 2 1 2 Ilgalaikiai  203        
3 2 1 3     Išvestinės finansinės priemonės  204        
3 2 1 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  205        
3 2 1 3 1 1 Trumpalaikės  206        
3 2 1 3 1 2 Ilgalaikės  207        
3 2 1 4     Paskolos (suteiktos) 208        
3 2 1 4 1   Paskolos (suteiktos) 209        
3 2 1 4 1 1 Trumpalaikės  210        
3 2 1 4 1 2 Ilgalaikės  211        
1 2 3 4 5 6 7
3 2 1 5     Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 212        
3 2 1 5 1   Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 213        
3 2 1 5 1 1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 214        
3 2 1 6     Draudimo techniniai atidėjiniai  215        
3 2 1 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  216        
3 2 1 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai  217        
3 2 1 7     Kitos mokėtinos sumos  218        
3 2 1 7 1   Kitos mokėtinos sumos  219        
3 2 1 7 1 1 Trumpalaikės  220        
3 2 1 7 1 2 Ilgalaikės  221        
3 2 2       Užsienio  222        
3 2 2 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta) 223        
3 2 2 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)  224        
3 2 2 1 1 1 Grynieji pinigai 225        
3 2 2 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 226        
3 2 2 1 1 3 Kiti ilgalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 227        
3 2 2 1 1 4 Kiti trumpalaikiai indėliai (pinigai bankuose) 228        
3 2 2 2     Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas  229        
3 2 2 2 1   Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas  230        
3 2 2 2 1 1 Trumpalaikiai  231        
3 2 2 2 1 2 Ilgalaikiai  232        
3 2 2 3     Išvestinės finansinės priemonės  233        
3 2 2 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  234        
3 2 2 3 1 1 Trumpalaikės  235        
3 2 2 3 1 2 Ilgalaikės  236        
3 2 2 4     Paskolos (suteiktos) 237        
3 2 2 4 1   Paskolos (suteiktos) 238        
3 2 2 4 1 1 Trumpalaikės  239        
3 2 2 4 1 2 Ilgalaikės  240        
3 2 2 5     Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 241        
3 2 2 5 1   Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 242        
3 2 2 5 1 1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas 243        
3 2 2 6     Draudimo techniniai atidėjiniai  244        
3 2 2 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  245        
3 2 2 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai  246        
3 2 2 7     Kitos mokėtinos sumos  247        
3 2 2 7 1   Kitos mokėtinos sumos  248        
3 2 2 7 1 1 Trumpalaikės  249        
3 2 2 7 1 2 Ilgalaikės  250        
1 2 3 4 5 6 7
3 3         Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)  251        
3 3 1       Vidaus  252        
3 3 1 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)  253        
3 3 1 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)  254        
3 3 1 1 1 1 Grynieji pinigai 255        
3 3 1 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 256        
3 3 1 1 1 3 Kiti indėliai (pinigai bankuose) 257        
3 3 1 2     Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas  258        
3 3 1 2 1   Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas  259        
3 3 1 2 1 1 Trumpalaikiai  260        
3 3 1 2 1 2 Ilgalaikiai  261        
3 3 1 3     Išvestinės finansinės priemonės  262        
3 3 1 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  263        
3 3 1 3 1 1 Trumpalaikės  264        
3 3 1 3 1 2 Ilgalaikės  265        
3 3 1 4     Paskolos (grąžintinos) 266        
3 3 1 4 1   Paskolos (grąžintinos) 267        
3 3 1 4 1 1 Trumpalaikės  268        
3 3 1 4 1 2 Ilgalaikės  269        
3 3 1 5     Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 270        
3 3 1 5 1   Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 271        
3 3 1 5 1 1 Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 272        
3 3 1 6     Draudimo techniniai atidėjiniai  273        
3 3 1 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  274        
3 3 1 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai  275        
3 3 1 7     Kitos mokėtinos sumos  276        
3 3 1 7 1   Kitos mokėtinos sumos  277        
3 3 1 7 1 1 Trumpalaikės  278        
3 3 1 7 1 2 Ilgalaikės  279        
3 3 2       Užsienio  280        
3 3 2 1     Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)  281        
3 3 2 1 1   Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)  282        
3 3 2 1 1 1 Grynieji pinigai 283        
3 3 2 1 1 2 Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose) 284        
3 3 2 1 1 3 Kiti indėliai (pinigai bankuose) 285        
3 3 2 2     Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas  286        
3 3 2 2 1   Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas  287        
3 3 2 2 1 1 Trumpalaikiai  288        
3 3 2 2 1 2 Ilgalaikiai  289        
3 3 2 3     Išvestinės finansinės priemonės  290        
1 2 3 4 5 6 7
3 3 2 3 1   Išvestinės finansinės priemonės  291        
3 3 2 3 1 1 Trumpalaikės  292        
3 3 2 3 1 2 Ilgalaikės  293        
3 3 2 4     Paskolos (grąžintinos) 294        
3 3 2 4 1   Paskolos (grąžintinos) 295        
3 3 2 4 1 1 Trumpalaikės  296        
3 3 2 4 1 2 Ilgalaikės  297        
3 3 2 5     Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 298        
3 3 2 5 1   Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 299        
3 3 2 5 1 1 Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas 300        
3 3 2 6     Draudimo techniniai atidėjiniai  301        
3 3 2 6 1   Draudimo techniniai atidėjiniai  302        
3 3 2 6 1 1 Draudimo techniniai atidėjiniai  303        
3 3 2 7     Kitos mokėtinos sumos  304        
3 3 2 7 1   Kitos mokėtinos sumos  305        
3 3 2 7 1 1 Kitos mokėtinos sumos  306        
            IŠ VISO  307 68100,00 14000,00 13741,79 13741,79
      Direktorius Alvydas Januškevičius
      (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
      Vyriausioji buhalterė Vida Basevičienė  
  (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)