20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eil. Nr. Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
 Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą  Finansavimo sumų pergrupavimas Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos (grąžintos)  Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 42815,58 135690,83 0 5033,59     143153,02       40386,98
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 42815,58   21,75 5033,59     7577,7       40293,22
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti   135690,83 -21,75       135575,32       93,76
2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 2869723,71 70053,67 0 0     94418,69 0     2845358,69
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2869721,96           24389,1       2845332,86
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1,75 70053,67         70029,59       25,83
3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams finansuoti): 17315,73     11116,36     11794,84       16637,25
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 17315,73     11116,36     11794,84       16637,25
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti                      
4. Iš kitų šaltinių: 4216,34 577,34 0 10,2 0   1298,6       3505,28
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 942,19     10,2     97,65       854,74
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3274,15 577,34         1200,95       2650,54
5. Iš viso finansavimo sumų 2934071,36 206321,84 0 16160,15 0 0 250665,15 0     2905888,2